มโนคติการบริหาร

management ideologyมโนคติการบริหารของบริษัทแทยัง

ในยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันนี้ สิ่งสำคัญที่สุดในการบริหารและ
Marketing นั้นอยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้า
การมีความรับผิดชอบทางสังคมและทำให้ลูกความประทับใ
จจึงเป็นมโนคติและอุดมการ์ที่สำคัญที่สุดของบริษัทแทยัง

บริษัทหุ้นส่วนแทยังจะมุ่งเน้นการทำงานซึ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลา
งและเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก